NỘI DUNG ÔN TẬP THI HKII NGỮ VĂN 2019-2020

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HKII - MÔN NGỮ VĂN

NĂM HỌC: 2019 – 2020

 

KHỐI

10

11

12

I/ ĐỌC – HIỂU
(3,0 điểm)

Đọc – hiểu một văn bản ngoài SGK

II/ LÀM VĂN

(7,0 điểm)


 

1/Nghị luận xã hội

(2,0 điểm)

Đoạn văn 100 chữ

Đoạn văn 200 chữ

2/ Nghị luận văn học

(5,0 điểm)

- Trao duyên
(18 câu đầu)

- Chí khí anh hùng

* Dạng bài: phân tích thơ

- Đây thôn Vĩ Dạ

- Chiều tối

* Dạng bài: phân tích thơ

 

- Chiếc thuyền ngoài xa

- Hồn Trương Ba, da hàng thịt

(màn đối thoại giữa hồn và Đế Thích)

* Dạng bài: phân tích

 

Chia sẻ:
thư viện ảnh