Nội dung ôn tập KT HKI môn Hóa học 2017 - 2018

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I

2017-2018

MÔN HÓA HỌC

-//

KHỐI 12:

 • Nội dung:

Chương 1: Este –lipit

Chương 2 : Cacbohidrat

Chương 3 : Amin - Amino axit

Chương 4 : Polime

Chương 5 : Đại cương kim loại (Hết bài số 18)

 

 • Hình thức kiểm tra :  Trắc nghiệm khách quan có 4 lựa chọn kết hợp tự luận, thời gian 50 phút .

Trắc nghiệm có 24 câu (6 điểm) – Tự luận (4 điểm)

Trọng tâm là các dạng câu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập và tài liệu ôn tập Hóa 12 của trường THPT Marie Curie

 

KHỐI 11 :

 • Nội dung :

Chương 1 : Điện li

Chương 2 : Nitơ –photpho

Chương 3 : Cacbon – silic

 • Hình thức kiểm tra : tự luận

Cấu trúc đề : Phần giáo khoa (7 điểm) ; phần toán (3 điểm)

 • Các dạng câu hỏi giáo khoa :
 • Chuỗi phản ứng hóa học
 • Hoàn thành phương trình phản ứng
 • Viết phương trình phản ứng hóa học thể hiện tính chất hóa của các chất
 • Giải thích hiện tượng
 • Điều chế
 • Viết phương trình phản ứng trao đổi ion giữa các chất điện li dạng phân tử và dạng ion thu gọn
 • Toán :
 •  Hỗn hợp tác dụng với HNO3
 • Toán tạo muối

Luyện tập các dạng chuỗi biến hóa, các dạng câu hỏi giáo khoa và bài tập có liên quan đến nội dung ôn tập có trong sách giáo khoa và tài liệu ôn tập của tổ bộ môn hóa học trường THPT Marie Curie

 

KHỐI 10:

 • Nội dung :

Chương 1 : Cấu tạo nguyên tử

Chương 2 : Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương 3 : Liên kết hóa học

Chương 4 : Phản ứng hóa học

 • Hình thức kiểm tra : tự luận

Cấu trúc đề : Phần giáo khoa (7 điểm) ; phần toán (3 điểm)

 • Các dạng câu hỏi giáo khoa :
 • Xác định vị trí của nguyên tố trong bảng HTTH (chỉ dựa vào số Z)
 • Viết cấu hình elelctron
 • Xếp các nguyên tố theo thứ tự tính kim loại, tính phi kim, …(20 nguyên tố đầu)
 • Viết phương trình có biểu diễn chiều dịch chuyển electron hình thành liên kết ion
 • Viết công thức cấu tạo – Liên kết cộng hóa trị
 • Cân bằng phản ứng oxi hóa-khử (có xác định chất khử , chất oxi hóa, qúa trình oxi hóa, quá trình khử)
 • So sánh tính chất axit – baz của hợp chất (dựa trên bảng HTTH)
 • Dạng toán:
 • Tìm nguyên tố hóa học dựa vào công thức hợp chất oxit cáo nhất hoặc hợp chất khí với hidro.
 • Tìm nguyên tố hóa học dựa vào phương trình phản ứng kim loại tác dụng với nước hoặc với axit.

Luyện tập các dạng câu hỏi giáo khoa và bài tập có liên quan đến nội dung ôn tập có trong sách giáo khoa và tài liệu ôn tập của tổ bộ môn hóa học trường THPT Marie Curie

Chia sẻ:
thư viện ảnh