Nội dung ôn tập kiểm tra Hk1 năm học: 2017 -2018

Nội dung ôn tập kiểm tra Hk1 năm học: 2017 -2018

Nội dung ôn tập kiểm tra Hk1 năm học: 2017 -2018

Nội dung ôn tập kiểm tra Hk1 năm học: 2017 -2018

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – Năm học 2017 – 2018

Môn SINH HỌC

 

I. Khối 10

 1. Hình thức kiểm tra : Tự luận
 2. Số lượng câu hỏi : 07 câu
 3. Thời gian làm bài kiểm tra : 45 phút
 4. Nội dung ôn tập :
  1. Bài 4: Cacbohidrat và lipit
  2. Bài 5: Protein
  3. Bài 6: Axit nucleic
  4. Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
  5. Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
  6. Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong chuyển hóa vật chất

II. Khối  11

 1. Hình thức kiểm tra : Tự luận
 2. Số lượng câu hỏi : 07 câu
 3. Thời gian làm bài kiểm tra : 45 phút
 4. Nội dung ôn tập :
  1. Bài 3: Thoát hơi nước
  2. Bài 9:Quang hợp ở thực vật C3, C4 và CAM
  3. Bài 17: Hô hấp ở động vật
  4. Bài 26-27: Cảm ứng ở động vật  
  5. Bài 30: Truyền tin qua xinap 

II. Khối  12

 1. Hình thức kiểm tra : Trắc nghiệm + Tự luận
 2. Số lượng câu hỏi : 24 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận
 3. Thời gian làm bài kiểm tra : 50 phút
 4. Nội dung ôn tập :

   - Chương II:Tính quy luật của hiện tượng di truyền (Quy luật phân li độc lập; Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân)

  - Chương III: Di truyền quần thể

- Chương IV: Ứng dụng di truyền học

Chú ý:

 • Học sinh khối 12: Bám sát nội dung bài học và luyện tập kĩ các bài tập trắc nghiệm trong Đề cương.
 • Học sinh K10 và K11 ôn tập lý thuyết trong Đề cương, biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tế (luyện tập và tham khảo thêm các câu hỏi mở rộng trong đề cương).      
Chia sẻ:
thư viện ảnh