KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VÀ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8,9

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VÀ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8,9

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VÀ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8,9

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VÀ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8,9

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

CĐCS THPT MARIE CURIE                               _________________________

               ___________                                                                   

          Số:       /KH-CĐMC                             TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở

tiến tới Đại hội XI Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

 

 
 

 

 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-CĐGD ngày 21/04/2017 của Công đoàn ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh; Ban chấp hành Công đoàn trường THPT Marie Curie triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn Giáo dục Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023, gồm những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN:

1. Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hoạt động của tổ chức Công đoàn, trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động tại đơn vị; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tập hợp đông đảo cán bộ, nhà giáo, người lao động vào tổ chức công đoàn, xây dựng công đoàn vững mạnh, góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2. Đánh giá đúng thực trạng tình hình cán bộ, nhà giáo, người lao động và hoạt động công đoàn; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn của đơn vị, nghị quyết đại hội công đoàn cấp trên; rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ yếu kém, tồn tại và nguyên nhân; đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

3. Lựa chọn bầu vào ban chấp hành công đoàn những cán bộ, đoàn viên có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội, có trách nhiệm, tâm huyết, dám đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ), thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nâng cao uy tín, vị thế công đoàn giáo dục các cấp trong giai đoạn mới.

4. Đại hội công đoàn cơ sở thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và dân chủ của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn; tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp; coi trọng chất lượng, tránh phô trương hình thức, tiết kiệm về thời gian và kinh phí.

5. Phương châm của đại hội: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VÀ HỘI NGHỊ TỔ CÔNG ĐOÀN.

 1. Về tổ chức Hội nghị Tổ Công đoàn ( hướng dẫn đính kèm )

2. Nội dung đại hội công đoàn

- Thảo luận, thông qua các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp của công đoàn nhiệm kỳ tới của đơn vị

- Tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện của đại hội công đoàn cấp trên.

- Tham gia góp ý bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Bầu ban chấp hành, ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ mới của công đoàn cơ sở và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên (nếu có).

- Đề xuất, kiến nghị với Đảng, Chính quyền về những vấn đề có liên quan đến nâng cao hiệu quả công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo, người lao động và hoạt động công đoàn.

3. Thời gian và phương thức tiến hành

- Tổ chức Hội nghị Tổ Công đoàn: Dự kiến thứ tư ngày 2/8/2017

- Tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 : Dự kiến tháng 9/2017

4. Một số yêu cầu khác

4.1. Báo cáo trình đại hội

- Báo cáo cần xây dựng ngắn gọn, có số liệu phân tích, đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ theo 8 nội dung hoạt động của công đoàn giáo dục các cấp; làm rõ khuyết điểm yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm.

- Về phướng hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới cần nêu rõ mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, tập trung vào những vấn đề mà đoàn viên và CBNGNLĐ quan tâm như: Điều kiện làm việc, đời sống, việc làm, thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và của Ngành trong tình hình mới…

4.2. Thảo luận tại đại hội

- Không tham luận theo hình thức báo cáo thành tích tại đại hội, cần tập trung thảo luận các thách thức đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới phương thức tổ chức và nội dung hoạt động công đoàn ở đơn vị, ngành, địa phương; bổ sung những nội dung quan trọng được các cấp công đoàn giáo dục quan tâm và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ CBNGNLĐ trong đơn vị.

- Khuyến khích việc đối thoại, chất vấn tại đại hội về những vấn đề cụ thể được đoàn viên, người lao động quan tâm, đề xuất kiến nghị.

- Thảo luận nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

1. Thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội

1.1 Tiểu ban nhân sự đại hội: gồm các đồng chí:

- Nguyễn Trần Khánh Bảo              Chủ tịch CĐCS              Trưởng tiểu ban

- Dương Thị Mộng Huyền               UVBCH CĐCS             Ủy viên

Tiểu ban nhân sự có nhiệm vụ phối hợp với các tiểu ban tham mưu, giúp việc BCH. CĐCS và các Tổ công đoàn trực thuộc thực hiện quy trình công tác nhân sự; tổng hợp kết quả giới thiệu nhân sự của BCH và các Tổ công đoàn trực thuộc, báo cáo trình Ban chấp hành CĐCS trường tại hội nghị bàn về công tác nhân sự của đại hội; báo cáo Chi ủy, Ban Thường vụ Công đoàn giáo dục thành phố xin ý kiến chỉ đạo.

1.2  Tiểu ban nội dung: gồm các đồng chí:

- Nguyễn Trần Khánh Bảo              Chủ tịch CĐCS              Trưởng tiểu ban

- Dương Thị Mộng Huyền              UV.BCH CĐCS             Ủy viên

- Nguyễn Thị Thùy Dương              UV.BCH CĐCS             Ủy viên

Tiểu ban văn kiện có nhiệm vụ chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị của CĐCS trường tại Đại hội, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH CĐCS ; chuẩn bị dự thảo chương trình đại hội, quy chế làm việc (nội quy) của đại hội để BCH CĐCS trường thông qua; tiếp thu các ý kiến đóng góp ở các Tổ công đoàn trực thuộc, Hội nghị BCH CĐCS trường góp ý kiến cho dự thảo báo cáo; hoàn thiện báo cáo trình Đại hội; thẩm duyệt các loại báo cáo trình bày trong Đại hội (báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp cho văn kiện đại hội CĐCS trường….

1.3 Tiểu ban tuyên truyền: Gồm các đồng chí

-         Phạm Hùng                         UVBCH               Trưởng tiểu ban

-         Nguyễn Công Thái Sơn       GV tổ Hóa            Ủy viên

Tiểu ban tuyên truyền, vận động, phục vụ có nhiệm vụ lên kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thi đua trong toàn trường trước và sau đại hội; triễn lãm hình ảnh hoạt động trong nhiệm kỳ 2012-2017

1.4 Tiểu ban  tổ chức đại hội: gồm các đồng chí:

- Nguyễn Thị Lệ Hằng        P.Chủ tịch. CĐCS               Trưởng tiểu ban

- Đồng Văn Đạt                  UV.BCH CĐCS                  Ủy viên

- Nguyễn Thị Bích Liên     UV.BCH CĐCS                   Ủy viên

- Lý Thị Hồng Yến            TTCĐ Hành chánh               Ủy viên                

Tiểu ban tổ chức đại hội có nhiệm vụ lên kế hoạch và thực hiện công tác tổ chức trong ngày đại hội, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, khánh tiết phục vụ đại hội, dự trù và quyết toán kinh phí đúng quy định

2. Kế hoạch thời gian chuẩn bị tổ chức đại hội:

- Từ ngày 21/5/2017- 08/7/2017:

+  Tiểu ban nhân sự triển khai kế hoạch lấy ý kiến giới thiệu nhân sự BCH.CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022 (theo quy trình của đề án nhân sự).

+ Tiểu ban văn kiện chuẩn bị dự thảo báo cáo, phương hướng của BCH.CĐCS và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành.

+ Tiểu ban tuyên truyền, vận động, phục vụ tổ chức các hoạt động thi đua và tuyên truyền cho đại hội.

- Từ 8/7/2017-5/8/2017:

+ Tiểu ban nhân sự tổng hợp giới thiệu nhân sự BCH.CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022 trình BCH.CĐCS.

+ Tiểu ban văn kiện tổ chức cho các Tổ công đoàn lấy ý kiến đoàn viên về văn kiện đại hội.

- Từ 05/8/2017 - 10/8/2017: Ban chấp hành CĐCS trường chuẩn bị các nội dung về văn kiện, nhân sự để thông qua chi ủy trường.

- Từ 10-15/8/2017: Ban chấp hành CĐCS trường thông qua Chi ủy danh sách nhân sự giới thiệu chính thức của BCH và báo cáo các văn kiện trình Đại hội.

- Từ 15/8/2017-25/8/2017:  Ban chấp hành CĐCS trường thông qua Công đoàn ngành giáo dục phê duyệt kế hoạch, văn kiện, nhân sự đại hội.

- Từ 25/8/2017 đến ngày Đại hội: hoàn chỉnh các văn kiện, in ấn tài liệu và chuẩn bị các công tác phục vụ đại hội.

- Tổ chức Đại hội CĐCS trường nhiệm kỳ 2017-2022: dự kiến tháng 9/2017.

2. Công tác chuẩn bị nhân sự ban chấp hành công đoàn cơ sở:

2.1. Tiêu chuẩn chung của ủy viên ban chấp hành

- Có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn vững vàng, trách nhiệm và tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn; quyết tâm thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo, có uy tín với CBNGNLĐ trong đơn vị và có khả năng đoàn kết tập hợp được đoàn viên và lao động; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và lao động.

- Có năng lực tham gia xây dựng và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào công tác công đoàn; có kiến thức về quản lý kinh tế, xã hội, pháp luật, am hiểu về ngành nghề; có kỹ năng hoạt động và nghiệp vụ công tác công đoàn trong ngành. Có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ; có đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị; có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng và lãng phí; không cục bộ bản vị, cơ hội; không lãng phí, tham nhũng và bao che cho tham nhũng.

2.2. Điều kiện tham gia ban chấp hành

Người tham gia ban chấp hành ngoài đảm bảo theo tiêu chuẩn trên, cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có thời gian công tác tại trường từ 3 năm trở lên.

- Người tham gia lần đầu: Còn đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất một nhiệm kỳ đại hội công đoàn.

- Người tái cử: Còn đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất 1/2 nhiệm kỳ. Những đồng chí đang tham gia cấp ủy đảng, quá trình chuẩn bị nhân sự, công đoàn cấp trên chủ động trao đổi với cấp ủy đảng để xem xét, quyết định.

2.3. Cơ cấu , số lượng ban chấp hành công đoàn

- Số lượng ủy viên Ban chấp hành: 07

- Ban chấp hành công đoàn giáo dục các cấp cần có 3 độ tuổi (dưới 40 tuổi, từ 40 đến dưới 50 tuổi, từ 50 tuổi trở lên) bảo đảm tính phát triển, kế thừa, trẻ hóa và phát triển theo hướng tăng cường cán bộ nữ, phấn đấu đạt 30% nữ trong ban chấp hành công đoàn giáo dục các cấp. Coi trọng cơ cấu đoàn viên đang trực tiếp giảng dạy, đoàn viên là người ngoài Đảng đang công tác tại các đơn vị trong ngành Giáo dục và tâm huyết với hoạt động Công đoàn.

3. Số lượng đại biểu đại hội và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên

3.1. Đại biểu dự đại hội: toàn thể Đoàn viên công đoàn được triệu tập.

3.2. Đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên

Việc bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên thực hiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XI và Hướng dẫn số 238/HĐ-TLĐ ngày 04/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

- Số lượng đại biểu dự Đại hội Công đoàn Giáo dục Thành phố  : theo phân bổ

4. Kinh phí tổ chức đại hội

- Nguồn kinh phí tổ chức đại hội công đoàn các cấp được sử dụng từ nguồn tài chính công đoàn, từ nguồn hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và cơ quan chuyên môn đồng cấp, các tổ chức, doanh nghiệp, với tinh thần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

- Chế độ chi đại hội công đoàn từ cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên, do Tổng Liên đoàn hướng dẫn. Chi đại hội công đoàn cơ sở do Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Tổ chức đại hội CĐCS là trách nhiệm của tập thể Ban chấp hành CĐCS; trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội, Ban chấp hanh phải báo cáo Chi ủy, tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Cấp uỷ và Ban giám hiệu nhà trường.

2. Các Tiểu ban chuẩn bị đại hội xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thực hiện nhiệm vụ được phân công, đảm bảo yêu cầu chất lượng và tiến độ thời gian.

3. Đồng chí chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra CĐCS trường có trách nhiệm giúp Ban chấp hành hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc, thủ tục tổ chức Đại hội công đoàn. Làm báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về phẩm chất đại biểu dự đại hội CĐCS trường và người được giới thiệu vào BCH.CĐCS trường khoá mới.

4. Các đồng chí Ủy viên BCH cùng các tiểu ban thay mặt BCH.CĐCS trường chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc công tác chuẩn bị, tổ chức tốt việc lấy ý kiến giới thiệu nhân sự và đóng góp ý kiến cho văn kiện đại hội tại các Tổ công đoàn do mình phụ trách.

Trên đây là Kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Đại hội CĐCS trường nhiệm kỳ 2017-2022. BCH.CĐCS trường yêu cầu các Tổ công đoàn phổ biến và quán triệt tới toàn thể đoàn viên, CB, VCLĐ trong đơn vị và triển khai thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và quy trình theo quy định.

 

Nơi nhận:                                             

- BTV Công đoàn ngành;                                                                               

- Chi ủy;

- Ban giám hiệu;                             

- Lưu: VP, ToC.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Trần Khánh Bảo

          

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC TP HCM

CĐCS TRƯỜNG THPT MARIE CURIE

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  T8+T9/2017

 1. Công tác tổ chức:
 1. Quyết định TTCĐ nhiệm kỳ 2017-2019
 2. Tiếp nhận Đoàn viên chuyển sinh hoạt đoàn và kết nạp đoàn viên mới ( hạn chót nhận hồ sơ: 19/9 )
 1. Công tác tuyên giáo:
 1.  Kỷ niệm 129 năm ngày sinh chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2017)
 2. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, nhà giáo và người lao động phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2017.
 1. Một số công tác trọng tâm Tháng 8+9
 1. Tham gia quỹ tương trợ Công đoàn ngành giáo dục: Mỗi công đoàn viên tham gia đóng 60.000/năm. TTCĐ thu và nộp danh sách về BCHCĐ ( thầy Đạt ). Hạn chót 30/9
 2. Tham gia cuộc thi viết “Tấm gương nhà giáo Việt Nam” của ngành giáo dục đào tạp thành phố Hồ Chí Minh ( kế hoạch đính kèm )
 3. Vận động đoàn viên tham gia cuộc thi tìm hiểu 50 năm thành lập hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và hướng tới tầm nhìn ASEAN 2025 trên Trang thông tin điện tử của UBMTTQVN Tp HCM.
 4. Vận động đoàn viên, giáo viên tham gia đóng góp ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa_Trường Sa”. TTCĐ tổng hợp và nộp về BCHCĐ ( thầy Đạt nhận ).
 5. Tổ chức Đêm hội trăng răm 2017 ( Thông báo sau )
 6. Tổ chức Hội nghị CBCCVC cấp tổ ( đính kèm kế hoạch )

 

                                                                            

 

 •  

Chủ tịch

                            

 

      Nguyễn Trần Khánh Bảo                  

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                             Độc lập – Tự do – hạnh phúc

TRƯỜNG THPT MARIE CURIE

                                    Tp Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 8  năm 2017

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÀ THỂ LỆ

CUỘC THI VIẾT “TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM” CỦA

NGÀNH GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ NĂM  2017

 

Căn cứ Kế hoạch của Công đoàn ngành giáo dục Tp Hồ Chí Minh , THPT Marie Curie triển khai kế hoạch tổ chức và thể lệ cuộc thi viết về “Tấm gương Nhà  giáo Việt Nam” năm  2017 với những nội dung cụ thể như sau:

I.  MỤC ĐÍCH CUỘC THI

 • Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong ngành Giáo dục và xã hội về truyền thống  tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam, về các tấm gương thầy giáo, cô giáo tiêu biểu đã đang tận tụy cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”; tích cực thi đua “Dạy tốt-Học  tốt”, đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29 - NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
 • Phát hiện, biểu dương và nhân rộng những nhân tố điển hình tiên tiến, những tấm gương nhà giáo được tập thể phạm, học sinh sinh viên và xã hội ghi nhận, tôn vinh. Từ  đó đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động trong ngành, tạo động  lực để đội ngũ nhà giáo phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của nhà giáo.
 • dịp để CBNGNLĐ, học sinh sinh viên, các bậc phụ huynh học sinh và xã  hội thể hiện tình cảm, lòng biết ơn và tri ân đối với thầy giáo, với đồng nghiệp mà mình yêu quý, trân trọng, cảm phục; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong các nhà trường.

II.  ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

 • Cán bộ, giảng viên, giáo viên, công chức, viên chức, người lao động đã và

đang công tác tại đơn vị.

 • Học sinh, cựu học sinh trường THPT Marie Curie

III. QUY ĐỊNH VỀ CÁC TÁC PHẨM DỰ THI

 1. Nội dung

Tác phẩm dự thi có nội dung những câu chuyện có thật, sinh động về tấm gương thầy giáo, giáo gương mẫu, tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu; về gương sáng nhà giáo vượt khó phấn đấu vươn lên, tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thi đua “Dạy tốt - Học tốt” và “Đổi mới, sáng tạo trong dạy học”; về những hy sinh thầm lặng, tấm lòng nhân hậu,  nghĩa cử cao đẹp, về tài năng, sự cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với ngành Giáo dục  và xã hội trong giai đoạn 35 năm qua (từ năm 1982 đến  nay).

          Bài dự thi  dự kiến chia theo 3 nhóm đối tượng:

          + Nhóm 1: CB-GV-CNV viết về nhà giáo

          + Nhóm 2: học sinh sinh viên viết về nhà giáo

          + Nhóm 3: Cựu học sinh viết về nhà giáo

 1. Hình thức: Tác phẩm dự thi là bài viết bằng tiếng Việt, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu, trình bày dưới dạng văn xuôi.

3.  Yêu cầu:

 • Tác phẩm dự thi có dung lượng khoảng 1.500 - 1.700 từ, font chữ Times New Roman; cỡ chữ 14, cách dòng 1,5 cm; Khổ giấy A4 căn lề  trái 3cm, lề phải 2cm, lề  trên 2cm, lề dưới 2cm.
 • Trong tác phẩm dự thi cần nêu họ tên, địa chỉ liên lạc của nhân vật trong tác phẩm dự thi (khuyến khích kèm theo hình ảnh minh họa để phong phú thêm cho bài  viết ) để thuận lợi cho việc thẩm định.
 • Mỗi tổ Công đoàn tham gia ít nhất 1 bài viết.

III.  ĐIỀU KIỆN THAM GIA CUỘC THI CỦA TÁC PHẨM

 • Tác phẩm tham gia cuộc thi có nội dung, hình thức không vi phạm Luật Báo chí, Luật Bản quyền tác giả, Thể lệ cuộc thi và các quy định của pháp  luật.
 • Mỗi tác giả không gửi quá 02 bài dự thi. Bài dự thi viết về thầy cô giáo của

đơn vị nào thì gửi trực tiếp về Công đoàn cơ sở đơn vị  đó.

 • Bài dự thi phải là tác phẩm mới, chưa được đăng tải trên bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào hoặc gửi dự thi ở các cuộc thi khác do Bộ, Ngành trung ương  tổ chức tính đến ngày gửi đến Ban Tổ chức (theo dấu bưu điện). Tác giả dự thi phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác về nhân vật và nội dung bài dự thi của mình. Bài dự thi thể hiện được mục đích, ý nghĩa của cuộc thi và không vi phạm thuần phong, mỹ tục của Việt Nam.
 • Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về những hư hỏng, thất lạc đối với các bài dự thi gửi không đúng thời gian và quy định nêu trên.

IV.          THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM VÀ TRAO GIẢI

- Bài viết của học sinh : Nộp về Văn phòng Đoàn TNCS HCM, hạn chót 10/9/2017

- Bài viết của các tổ công đoàn nộp về BCHCĐ, hạn chót: 10/9/2017

- BCHCĐ chọn bài viết tham dự cấp ngành: hạn chót 15/9/2017

V.          CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1.  cấu giải thưởng quyền lợi của người dự thi

 • Ban tổ chức sẽ xem xét khen thưởng với các tác phẩm dự thi có chất lượng.
 • Ban tổ chức dự kiến Đối với mỗi nhóm đối tượng dự thi, dự kiến trao các giải sau:

          + 01 Giải Nhất                    : trị giá 300.000đ/giải

         + 02 Giải Nhì                       : trị giá 200.000đ/giải

         + 03 Giải Ba                         : trị giá 100.000đ/giải

          Ban Tổ chức sẽ các bài xuất sắc nhất để gửi tham dự vòng thi cấp thành phố

 

 

VI.           QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÁC PHẨM THAM DỰ CUỘC THI TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ

 

 1. Quy định sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi
  • Tác phẩm đạt giải và tác phẩm tham gia dự thi vòng chung khảo không trả lại tác giả. Ban Tổ chức cuộc thi được sử dụng để phục vụ công tác tuyên truyền.
  • Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về những tranh chấp bản quyền tác giảliên quan. Bản quyền tác phẩm đạt giải thuộc về Ban Tổ chức cuộc  thi.
  • Bài đạt giải nếu vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ thu hồi giải thưởng và tiền  thưởng.
  • Giá trị giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho tác giả bài viết đạt giải hoặc người được tác giả đạt giải ủy quyền.

2.   Trách nhiệm của các đơn vị tác giả

 • Thực hiện đúng quy định của thể lệ cuộc thi; việc gửi bài tham gia cuộc thi

được xem như đã chấp nhận mọi nội dung quy định của thể lệ cuộc  thi.

 • Chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của  pháp luật.

VII.       PHÂN CÔNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. PHÂN CÔNG BAN TỔ CHỨC

Thầy Nguyễn Đăng Khoa               Hiệu trưởng               Trưởng ban

Thầy Nguyễn Mạnh Hùng              P. Hiệu trưởng           Phó ban

KH DAI HOI

Chia sẻ:
thư viện ảnh