KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀNG 2017 -2018

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀNG 2017 -2018

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀNG 2017 -2018

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀNG 2017 -2018

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  CĐCS THPT MARIE CURIE    

        Số:     /KH - CĐMC                            

                               Tp HCM ngày 20 tháng 09 năm 2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC: 2017-2018

Năm học 2017-2018 là năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp; ngành giáo dục có những bước đổi mới quan trọng về quy mô, chương trình giáo dục. Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về giáo dục và đào tạo, Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020; thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Thành phố, CĐCS THPT Marie Curie xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đẩy mạnh hoạt động công đoàn năm học 2017-2018 như sau:

1. Thực hiện quyền, trách nhiệm đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, NGNLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong đơn vị, trường học:

- Tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho NGNLĐ. Tiếp tục đề xuất các chế độ, chính sách mới nhằm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ NGNLĐ theo hướng thiết thực hiệu quả; quan tâm lợi ích đoàn viên thông qua các chương trình ưu đãi. Tăng cường công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với NGNLĐ; phát hiện bất cập, khó khăn vướng mắc và có giải pháp kịp thời.

- Tổ chức rà soát việc thực hiện chế độ hợp đồng lao động đối với NGNLĐ đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngành và tổ chức công đoàn; các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017; triển khai cuộc thi viết về “Tấm gương Nhà giáo Việt Nam” năm 2017.

- Kêu gọi, vận động tài trợ, ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ giáo dục vùng khó khăn, hỗ trợ NGNLĐ gặp thiên tai, hoạn nạn, rủi ro trong cuộc sống. Làm tốt công tác vệ sinh an toàn lao động, bảo đảm an ninh trường học; bảo vệ sức khỏe, nhân phẩm cho đội ngũ NGNLĐ.

- Chủ động tham gia quản lý; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện tốt chức năng giám sát phản biện của công đoàn; tham gia góp ý xây dựng và triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến NGNLĐ; tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL; quan tâm, tạo điều kiện để NGNLĐ học tập, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, lý luận chính trị, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới.

- Đẩy mạnh việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tổ chức hoạt động cho cán bộ công đoàn ngay sau khi tổ chức Đại hội CĐCS; tổ chức tuyên truyền, phổ biến  đến NGNLĐ và người sử dụng lao động về các quy định của pháp luật lao động, Luật BHXH, BHYT,…

- Tập trung công tác chăm lo Tết Mậu Tuất 2018 cho NGNLĐ; giám sát việc trả lương, trả thưởng và thời gian nghỉ Tết; tổ chức các hoạt động chăm lo cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị ( 1.000.000/suất )

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của ngành giáo dục và đào tạo thành phố; thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến quyền lợi hợp pháp của NGNLĐ:

- Công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” trong giai đoạn mới. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” gắn với nội dung “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Biểu dương khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tập trung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Vì nhà giáo và người lao động”; phối hợp chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2017 – 2018 góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành; cụ thể hóa phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, gương “Người tốt việc tốt” trong NGNLĐ.

- Vận động CBQL, người sử dụng lao động có sự khuyến khích về chế độ, chính sách để NGNLĐ tích cực tham gia học tập; vận động NGNLĐ tham gia phong trào thi giáo viên dạy giỏi, góp phần nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của NGNLĐ.

- Tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” năm học 2017-2018, dự kiến trao 20 suất cho học sinh khó khăn, 10 suất cho con CB-GV-CNV có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức chương trình “Ấm tình đồng nghiệp” năm 2017-2018.

          - Tích cực tham gia các hoạt động cấp ngành như: Hội thao tháng 10; các hội thi chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

3. Đổi mới phương pháp tuyên truyền giáo dục và tăng cường các hoạt động xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới:

- Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ NGNLĐ; chủ trương, các bước tiến hành đổi mới của ngành; tham gia, góp ý xây dựng, tích cực tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong đơn vị; ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật trong đội ngũ NGNLĐ.

- Tập trung tuyên tuyền, tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022,tiến tới Đại hội XI Công đoàn Thành phố, Đại hội XV CĐGD Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm học 2017-2018 gắn với những đổi mới trong mô hình tổ chức công đoàn, chủ trương lớn của ngành giáo dục.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, biểu dương cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương “Người tốt, việc tốt”.

- Tiếp tục đầu tư cho các hoạt động giáo dục truyền thống, nâng cao hiểu biết chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề; nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo, về truyền thống yêu nước trong NGNLĐ, nhất là tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn; tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin về hoạt động công đoàn, về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước với những thuận lợi và khó khăn, thách thức.

- Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác dư luận xã hội từ cấptổ công đoàn. Phát huy vai trò của lực lượng chính trị nòng cốt ở cơ sở trong việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng, các vấn đề bức xúc của NGNLĐ để kịp thời phối hợp giải quyết.

- Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về văn hóa tinh thần cho NGNLĐ; chú ý phát triển các kỹ năng hỗ trợ cho cán bộ công đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh:

- Công đoàn tích cực, chủ động tham gia quản lý; xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo của đơn vị, trường học; tham gia quá trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Phối hợp với thủ trưởng đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan đơn vị; nêu cao vai trò của công đoàn trong việc giám sáttham gia quản lý đơn vị, trường học.

- Nghiên cứu đổi mới tư duy, nhận thức, phương thức chỉ đạo thực hiện; tập trung đổi mới tổ chức, nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS; góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam

- Tiếp tục phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn vững mạnh; đa dạng hóa phương thức và tích cực vận động NGNLĐ tự nguyện tham gia tổ chức công đoàn và các hoạt động do công đoàn tổ chức.Giới thiệu 4 đoàn viên ưu tú cho chi bộ bồi dưỡng phát triển Đảng.

5. Công tác nữ công:

- Đẩy mạnh nâng cao công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác bình đẳng giới; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công công đoàn; phối hợp với chuyên môn trong việc giới thiệu, bồi dưỡng quy hoạch cán bộ nữ tham gia vào các chức danh lãnh đạo, quản lý, đoàn thể.

- Tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với lao động nữ, kế hoạch hóa gia đình trong đội ngũ nữ NGNLĐ.

- Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” và kế hoạch Bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 của ngành giáo dục. Củng cố, kiện toàn Ban Nữ công CĐCS. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công và lồng ghép các hoạt động về giới trong hoạt động công đoàn.

- Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho nữ đoàn viên, NGNLĐ; tuyên truyền chính sách, pháp luật cho lao động nữ; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua trong nữ NGNLĐ. Tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo cho con NGNLĐ, nhất là các cháu có hoàn cảnh khó khăn.

          - Thành lập CLB nữ công THPT Marie Curie, tổ chức hoạt động định kỳ thu hút đoàn viên nữ tham gia.

6. Công tác Ủy ban kiểm tra công đoàn:

- Tăng cường hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra công đoàn; tập trung kiểm tra công tác thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn đồng cấp và cấp dưới; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiện toàn và nâng chất hoạt động của Ủy ban Kiểm tra CĐCS nhằm nâng cao năng lực và vai trò của Ủy ban Kiểm tra công đoàn; chủ động phát hiện và kiểm tra kịp thời khi tổ chức, đoàn viên công đoàn có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của công đoàn;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn nhất là việc thu kinh phí, đoàn phí; giải quyết và tham gia giải quyết tố đơn, thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên người lao động.

7. Công tác tài chính công đoàn:

Tập trung phát triển các nguồn lực phục vụ hoạt động công đoàn. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác tài chính công đoàn cho công đoàn cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thu - chi và quản lý ngân sách công đoàn.Tăng cường nguồn thu, thực hành tiết kiệm, bảo đảm kinh phí cho hoạt động công đoàn.

8. Công tác cải cách hành chính, đối ngoại và hoạt động xã hội:

- Tiếp tục đổi mới cải cách hành chính trong hoạt động công đoàn,tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý và tổ chức hoạt động công đoàn giáo dục các cấp; sử dụng hiệu quả website của nhà trường.

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, hoạt động xã hội trong đoàn viên, NGNLĐ như vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”, quỹ “Mái ấm công đoàn - hỗ trợ nhà giáo người lao động”, chăm lo các đối tượng chính sách, hiến máu nhân đạo….

- Phối hợp với chính quyền, công đoàn chủ động tham gia và thực hiện mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác trong và ngoài nước tiếp cận theo chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

 

Nơi nhận:                                                                           TM.BCH

- Công đoàn ngành ( để báo cáo )                                                              Chủ tịch

- Hiệu trưởng ( để phối hợp )

- BCH ( để thực hiện )

- Lưu

 

                                                                                                Nguyễn Trần Khánh Bảo

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  CĐCS THPT MARIE CURIE    

        Số:     /KH - CĐMC                            

                               Tp HCM ngày 20 tháng 09 năm 2017

LỊCH HOẠT ĐỘNG

CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2017 - 2018

 

THÁNG

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

PHÂN CÔNG

8 & 9/

2017

 • Tham dự lễ Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2016-2017
 • Tổ chức Đại hội Công đoàn 2017-2022, hoàn tất hồ sơ trình BTV ngành.
 • Phối hợp với Thủ trưởng đơn vị chuẩn bị & tổ chức Đại hội Công đoàn; Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức - Hội nghị Người lao động  theo quy định.
 • Chuẩn bị tốt lễ khai giảng. Tổ chức kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, kỷ niệm 72 năm ngày Cách Mạng Tháng 8 thành công 19/8 và Quốc khánh 2/9.
 • Xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn và các chuyên đề (nữ công, tuyên giáo, chính sách pháp luật, TTND,UBKT/CĐ), nộp về CĐGDTP (Tháng 09/2017).
 • Phát động thi đua và đăng ký các danh hiệu thi đua của chính quyền và của công đoàn.
 • Tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, NGNLĐ tham gia đóng góp các hoạt động xã hội từ thiện do ngành phát động
 • Tổ chức Đêm hội trăng rằm 2017 cho con đoàn viên tại cơ sở.
 • Vận động ĐV, NGNLĐ tham gia Chương trình tương trợ nội bộ của Ngành năm học 2017-2018.
 • Bồi dưỡng và kết nạp ĐV đối với GV, NV mới tuyển dụng.
 • Triển khai các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 tại đơn vị.
 • Vận động ĐV tham gia hội thi “Người tuyên truyền pháp luật giỏi năm 2017 cấp Ngành”.
 • Tham dự lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp Ngành lần XV, năm học 2017-2018.
 • Tham dự Hội nghị giao ban chủ nhiệm UBKT/CĐ, tổng kết hoạt động UBKT năm học 2016-2017.
 • Tham dự Hội nghị giao ban công tác nữ công, tổng kết hoạt động nữ công năm học 2016-2017.
 • Phối hợp cùng chính quyền kiểm tra chấn chỉnh và hoàn thiện các yêu cầu về công tác An toàn trường học chuẩn bị năm học mới.
 • Triển khai chương trình Tiếp sức đến trường 2017-2018

Thầy Bảo

 

 

BCHCĐ

 

 

 

BCHCĐ

 

Thầy Bảo: Kế hoạch năm học

Cô Huyền: Nữ công

Cô Dương: UBKT

 

Thầy Bảo

Cô Yến tổng hợp

Thầy Đạt ( theo công văn )

 

Thầy Hùng, Cô Hằng

 

Thầy Đạt

Cô Dương

 

Cô Huyền

 

Cô Huyền

 

Cô Huyền

 

Cô Dương

 

Cô Huyền

Thầy Bảo

 

 

Cô Hằng

10/

2017

 • Hoàn thành tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị Người lao động, báo cáo kết quả về CĐGD TP.
 • Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPNVN 20/10, phát động phong trào thi đua “ Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”.
 • Tổ chức các hoạt động thi đua trong Dạy và Học, thi tay nghề, phong trào văn thể mỹ,.. cấp cơ sở và tham gia các hoạt động của Công đoàn Ngành chào mừng 20/11.
 • Vận động ĐVGV tích cực sử dụng CNTT và tự làm ĐDDH phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy. Có các hoạt động thiết thực, các đề tài nghiên cứu, SKKN minh chứng cho việc “Đổi mới, sáng tạo trong Dạy và Học”.
 • Báo cáo quyết toán kinh phí công đoàn quý 3/2017; kiểm tra tài chính đồng cấp quí 3/2017 (nộp biên bản kiểm tra về UBKT/CĐGD TP)
 • Dự họp giao ban định kỳ CĐCS.

Thầy Bảo

 

 

Cô Huyền

 

BCHCĐ

 

 

Cô Hằng

 

 

 

Cô Dương, Thầy Đạt, Cô Yến

Thầy Bảo

11/

2017

 • Tổ chức tốt lễ kỷ niệm ngày “Nhà giáo Việt Nam” tại đơn vị .
 • Tham gia tốt các hội thi, hội thao cấp thành phố.
 • Phối hợp với chuyên môn tổ chức thi GV giỏi cấp trường, tham gia hội thi cấp cụm và thành phố theo các cấp học,  bậc học.
 • Tổ chức chương trình Ấm tình đồng nghiệp 2017-2018

Thầy Bảo

Thầy Hùng

 

Thầy Bảo, Cô Hằng

 

Chia sẻ:

thư viện ảnh