Kế hoạch Tổ chức bình chọn và tuyên dương danh hiệu Thanh niên tiểu biểu làm theo lời Bác, Cán bộ Đo

Kế hoạch Tổ chức bình chọn và tuyên dương danh hiệu Thanh niên tiểu biểu làm theo lời Bác, Cán bộ Đo

Kế hoạch Tổ chức bình chọn và tuyên dương danh hiệu Thanh niên tiểu biểu làm theo lời Bác, Cán bộ Đo

  • thời khóa biểu
  • Tiêu điểm
Kế hoạch bình chọn và tuyên dương danh hiệu Thanh niên tiểu biểu làm theo lời Bác, Cán bộ Đoàn xuất

Đoàn viên, thanh niên tải file Kế hoạch tổ chức bình chọn và tuyên dương "Cán bộ Đoàn tiêu biểu"  để xem tiêu chí xét danh hiệu "Cán bộ Đoàn tiêu biểu" và file Kế hoạch Tổ chức bình chọn, tuyên dương “Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác” để xem tiêu chí xét danh hiệu “Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác”.

Nội dung trong mỗi file Hồ sơ xét Tổ chức bình chọn, tuyên dương “Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác”, Hồ sơ xét "Cán bộ Đoàn tiêu biểu" các bạn in ra và điền đủ thông tin để xét danh hiệu và nộp về Ban Chấp hành Chi đoàn (hoặc Bí thư Chi đoàn) trước ngày 04/6/2020.

Chia sẻ:
thư viện ảnh