Tỷ Lệ tốt nghiệp các năm học

Tỷ Lệ tốt nghiệp các năm học

Tỷ Lệ tốt nghiệp các năm học

Tỷ Lệ tốt nghiệp các năm học

Tỷ lệ tốt nghiệp

 

 

Năm học

 

 

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017- 2018

 

Tỉ lệ tốt nghiệp

 

 

 

96,59%

 

97,17%

 

98,81%

 

99,51%

 

 

Chia sẻ:
Bài viết liên quan
thư viện ảnh